Algemene voorwaarden

 

INHOUDSOPGAVE

 • Artikel 1: Definities
 • Artikel 2: Bedrijfsgegevens
 • Artikel 3: Toepasselijkheid
 • Artikel 4: Offertes
 • Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
 • Artikel 6: Acceptatie
 • Artikel 7: Ophalen van zendingen
 • Artikel 8: Bezorgen van zendingen
 • Artikel 9: Transport en verplichtingen van CityZen – Duurzame Stadslogistiek
 • Artikel 10: Wijzigen en annuleren
 • Artikel 11: Betalingen / Opschorting
 • Artikel 12: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
 • Artikel 13: Risico en aansprakelijkheid
 • Artikel 14: Klachten en geschillen
 • Artikel 15: Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
 • Artikel 16: Conversie

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle diensten van CityZen – Duurzame Stadslogistiek.
 • AVC: De Algemene Vervoers Condities in de laatste versie.
 • AVK: De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten in de laatste versie.
 • Bezorgadres: Het adres of postbusnummer en postcode van ontvanger waar de zending dient te worden bezorgd, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
 • Bezorgafspraak: Een tussen opdrachtgever en CityZen – Duurzame Stadslogistiek overeengekomen datum en tijdvak waarin een zending aan de ontvanger geleverd dient te worden.
 • Bezorgen: Het geheel van handelingen dat CityZen – Duurzame Stadslogistiek tegen vergoeding verricht om de zending op het bezorgadres af te leveren.
 • Cityzencs.nl: De eigendom van CityZen – Duurzame Stadslogistiek.
 • Koerier: Degene die een zending van de opdrachtgever van A naar B vervoert en daarbij aflevertijd of termijn van de opdrachtgever in acht neemt.
 • Ontvanger: Geadresseerde, (mede)bewoner of ondergeschikte, werkzaam op hetzelfde afleveradres aan wie de zending afgeleverd dient te worden, zoals vermeld op de bij de zending aangeleverde documenten. Dit kan ook de opdrachtgever betreffen.
 • Ophaaladres: Het adres en postcode van de locatie, waar de zending opgehaald kan worden, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
 • Ophaalafspraak: Een tussen opdrachtgever en CityZen – Duurzame Stadslogistiek overeengekomen datum en tijdvak waarin een zending bij de opdrachtgever opgehaald dient te worden.
 • Ophalen: Het geheel van handelingen dat CityZen – Duurzame Stadslogistiek tegen vergoeding verricht om de zending op het ophaaladres op te halen.
 • Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van CityZen – Duurzame Stadslogistiek.
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en CityZen – Duurzame Stadslogistiek, op welke wijze dan ook, en elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een door CityZen – Duurzame Stadslogistiek te leveren dienst aan de opdrachtgever.
 • Overmacht: Een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van CityZen – Duurzame Stadslogistiek ligt. Voorbeelden zijn extreme weersomstandigheden of ongevallen.
 • Schriftelijk: Documenten op schrift of per e-mail.
 • Zending: Een zaak of geheel van zaken die gelijktijdig van opdrachtgever naar geadresseerde worden vervoerd.

ARTIKEL 2: BEDRIJFSGEGEVENS

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op CityZen – Duurzame Stadslogistiek. De volledige bedrijfsgegevens zijn:

 • Handelsnaam: CityZen – Duurzame Stadslogistiek
 • Gevestigd: Industrieweg 12 (0.14), 2712 LB te Zoetermeer
 • KvK-nummer: 69379327
 • BTW-identificatienummer: NL444104185B01

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 • Op alle producten en diensten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die met CityZen – Duurzame Stadslogistiek zijn of worden aangegaan, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Alle opdrachten worden door CityZen – Duurzame Stadslogistiek onder de Algemene Voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke afspraak door CityZen – Duurzame Stadslogistiek is bevestigd. CityZen – Duurzame Stadslogistiek heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verwijst naar de meest recente versie op haar website.
 • Voor zover de Algemene Voorwaarden hiervan niet afwijken, zijn op alle Overeenkomsten voorts de AVK en de AVC van toepassing.

ARTIKEL 4: OFFERTES

 • Elke aanbieding en offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte vermeld. De offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Bij de aanvraag van een offerte wordt degene die de offerte accepteert en goedkeurt geacht de opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden geaccepteerd.
 • Een offerte wordt afgegeven op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever deze gegevens wijzigt, is het aan CityZen – Duurzame Stadslogistiek om de geldigheid van de offerte te bepalen. Mochten er in de uitvoering afwijkingen geconstateerd worden in de gegevens ten opzichte van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, behoudt CityZen – Duurzame Stadslogistiek zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van de wijziging of afwijking het tarief in rekening te brengen dat CityZen – Duurzame Stadslogistiek zou hebben gehanteerd indien de door de opdrachtgever verstrekte gegevens juist zouden zijn geweest. Staking van de opdracht door CityZen – Duurzame Stadslogistiek laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

ARTIKEL 5: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt tot stand indien CityZen – Duurzame Stadslogistiek dit schriftelijk overeen komt of doordat de opdrachtgever de door CityZen – Duurzame Stadslogistiek overlegde prijsopgave voldoet en het bedrag op de rekening van CityZen – Duurzame Stadslogistiek is bijgeschreven.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek kan niet worden gehouden aan eventuele druk-, schijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in de offerte.
 • Indien CityZen – Duurzame Stadslogistiek en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling.
 • Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor CityZen – Duurzame Stadslogistiek eerst bindend na een schriftelijke bevestiging van CityZen – Duurzame Stadslogistiek.

ARTIKEL 6: ACCEPTATIE

 • Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van zendingen gelden de door CityZen – Duurzame Stadslogistiek aangegeven regels. De door CityZen – Duurzame Stadslogistiek bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d. overeenkomen met die van het afgeleverde of opgehaalde materiaal.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek kan het vervoeren van een zending, desgevraagd zonder opgaaf van redenen, weigeren, staken of opschorten indien:
 • De opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden die CityZen – Duurzame Stadslogistiek heeft gesteld tot acceptatie van het vervoer van de zending;
 • De door de opdrachtgever verstrekte informatie tegenstrijdig is met de werkelijke situatie;
 • Het vervoer van de goederen gevaar kan opleveren voor personen of zaken;
 • De zending naar inhoud, vorm of doel naar het oordeel van CityZen – Duurzame Stadslogistiek strijdig is met bepalingen in het CMR-verdrag, andere wettelijke bepalingen of van de overheid afkomstige regelgeving;
 • De opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met CityZen – Duurzame Stadslogistiek.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek een andere gegronde reden heeft tot weigering, staking of opschorting.

ARTIKEL 7: OPHALEN VAN ZENDINGEN

 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op een met CityZen – Duurzame Stadslogistiek overeengekomen ophaalmoment en -locatie klaarstaan en zodoende door CityZen – Duurzame Stadslogistiek kunnen worden meegenomen, tenzij anders door de opdrachtgever en CityZen – Duurzame Stadslogistiek is overeengekomen.
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat CityZen – Duurzame Stadslogistiek tijdig in het bezit is van de benodigde informatie voor het succesvol ophalen van de zendingen.
 • Overeengekomen bezorgafspraken gelden slechts indien de te bezorgen zending tijdig op de overeengekomen plaats is aangeboden.

ARTIKEL 8: BEZORGEN VAN ZENDINGEN

 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op de met CityZen – Duurzame Stadslogistiek overeengekomen bezorgafspraak door een daarvoor bevoegde persoon in ontvangst genomen kunnen worden, tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen.
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat CityZen – Duurzame Stadslogistiek tijdig in het bezit is van de benodigde informatie voor succesvol bezorgen van de zendingen.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek biedt zendingen die als pakket zijn aangeleverd, standaard eenmaal aan. Verdere afhandeling als een extra bezorgpoging, retourneren of opslag gaat in overleg met de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever verzuimt zich te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel 7.1, zijn er voor het opnieuw ophalen van de zending kosten verschuldigd.
 • Indien de opdrachtgever verzuimt zich te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel 8.1, zijn er voor het opnieuw bezorgen van de zending kosten verschuldigd.

ARTIKEL 9: TRANSPORT EN VERPLICHTINGEN VAN CityZen – Duurzame Stadslogistiek

 • Aan het totaal te vervoeren volume en gewicht is een maximum gesteld. CityZen – Duurzame Stadslogistiek behoudt zich het recht om dit maximum te allen tijde te kunnen bepalen.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek is verplicht de zendingen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek is verplicht om de voor vervoer bestemde zendingen af te leveren in de staat waarin deze aan CityZen – Duurzame Stadslogistiek zijn aangeboden.

ARTIKEL 10: WIJZIGEN EN ANNULEREN

 • De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren tot 48 uur voor het aanbieden van de zending door de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever binnen 48 uur voor het aanbieden van de zending door de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is CityZen – Duurzame Stadslogistiek gerechtigd een bedrag tot maximaal het overeengekomen tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • De opdrachtgever kan een wijziging in het ophaaladres doorgeven tot 30 minuten voor het moment van ophalen. De opdrachtgever kan een wijziging in het bezorgadres doorgeven tot het moment van levering.

ARTIKEL 11: BETALINGEN / OPSCHORTING

 • Alle betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na ommekomst van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. CityZen – Duurzame Stadslogistiek is te allen tijde gerechtigd een geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de opdracht. Deze betaling dient binnen 14 dagen na daartoe strekkend verzoek te zijn voldaan. Indien opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is CityZen – Duurzame Stadslogistiek gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot alle openstaande betalingen zijn voldaan. De kosten die CityZen – Duurzame Stadslogistiek heeft gemaakt als direct gevolg van de opschorting, zoals de kosten van retouren en annuleringskosten, zijn dan direct opeisbaar. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.
 • Iedere betaling wordt eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, rente en hoofdsommen (in die volgorde), waarbij oudere vorderingen voorrang krijgen.
 • Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast zijn de daadwerkelijke gemaakte interne en externe kosten van CityZen – Duurzame Stadslogistiek ter vaststelling van schade, aansprakelijkheid en eventuele juridische bijstand voor rekening van de opdrachtgever.
 • In geval van wanbetaling is CityZen – Duurzame Stadslogistiek gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de openstaande vorderingen zijn voldaan. Daarnaast worden alle vorderingen uit alle overeenkomsten tussen CityZen – Duurzame Stadslogistiek en de opdrachtgever, onmiddellijk en volledig opeisbaar. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van CityZen – Duurzame Stadslogistiek een deugdelijke bankgarantie te stellen voor al zijn verplichtingen jegens CityZen – Duurzame Stadslogistiek.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek heeft tegenover ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die zij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, indien en voor zover opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Tegenover de afzender kan CityZen – Duurzame Stadslogistiek het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen aan haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten. Tegenover de geadresseerde, die in hoedanigheid tot voorgaande vervoerovereenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de zendingen en de inhoud daarvan die zij in het kader van de overeenkomst aan CityZen – Duurzame Stadslogistiek ter beschikking stelt.
 • De opdrachtgever is tegenover CityZen – Duurzame Stadslogistiek aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de aangeboden zendingen aan de bedrijfsmiddelen of personen in dienst van CityZen – Duurzame Stadslogistiek, indien deze aantoonbaar veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek is, behoudens overmacht en met inachtneming van de navolgende bepalingen, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken en voor vertragingsschade, met uitzondering van de in artikel 13.9 benoemde situaties en tot een maximum van €454,00.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in door opdrachtgever of derden aangeleverde gegevens, waaronder adressen, noch voor de gevolgen daarvan.
 • Schade aan verzonden materiaal ontstaan tijdens het door CityZen – Duurzame Stadslogistiek verzorgde transport is voor risico en rekening van de opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van CityZen – Duurzame Stadslogistiek.
 • Indien een zending niet op het overeengekomen tijdstip bezorgd is, brengt CityZen – Duurzame Stadslogistiek deze rit niet in rekening.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die CityZen – Duurzame Stadslogistiek heeft uitgevoerd op nadrukkelijk aangeven van de opdrachtgever.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat een ander dan de geadresseerde de zending in ontvangst heeft genomen.
 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat de zending naar de stelling van de opdrachtgever kwijt is geraakt maar volgens het afleverbewijs wel is afgeleverd.
 • Elke aansprakelijkheid van CityZen – Duurzame Stadslogistiek in geval van overmacht aan haar zijde is uitgesloten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van CityZen – Duurzame Stadslogistiek onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. CityZen – Duurzame Stadslogistiek brengt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een mogelijke toestand van overmacht.
 • Opdrachtgever heeft in de volgende gevallen geen recht op een schadevergoeding:
 • In verband met de aard of een gebrek van de zending zelf;
 • Ten aanzien van gebruikssporen of beschadigingen en al dan niet onbekende gebreken aan de zending die reeds voor het transport aanwezig waren;
 • Schade ontstaan als gevolg van onvoldoende of ondeugdelijke verpakking van de zending;
 • Het niet tijdig, onjuist of gebrekkig aanleveren van het juiste ophaal- en/of bezorgadres;
 • Iedere klacht van de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de specifieke aan deze klacht ten grondslag liggende dienst door CityZen – Duurzame Stadslogistiek is uitgevoerd, door CityZen – Duurzame Stadslogistiek schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te zijn ontvangen. Elk recht op schadevergoeding verband houdende met een uit hoofde van een met CityZen – Duurzame Stadslogistiek aangegane Overeenkomst vervalt indien een klacht niet binnen 10 werkdagen na datum van verzending is ingediend. Dat geldt in het bijzonder voor:
 • Breukgevoelige goederen;
 • Schade aan televisies en monitoren die is ontstaan door het bewijzen van de ophanging van de beeldbuis;
 • Schade aan artikelen waarbij de afmetingen en/of het gewicht het overeengekomen maximum overschrijdt;
 • Schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregelingen van schijf- en leeskoppen bij computers, computeronderdelen en randapparaten.

ARTIKEL 14: KLACHTEN EN GESCHILLEN

 • Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan, tussen CityZen – Duurzame Stadslogistiek en haar opdrachtgever, die niet onderling opgelost kunnen worden, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van CityZen – Duurzame Stadslogistiek. CityZen – Duurzame Stadslogistiek behoudt daarnaast als eiseres van haar vordering deze aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15: BESCHERMING VAN PERSOONS- EN BEDRIJFSGEGEVENS

 • CityZen – Duurzame Stadslogistiek verplicht zich om de informatie over personen, bedrijven en organisaties en in het algemeen alle informatie die ligt in de persoonlijke dan wel bedrijfsmatige sfeer, waarover CityZen – Duurzame Stadslogistiek zelf beschikt en waarover haar medewerkers beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken, tenzij de opdrachtgever hierom verzoekt of enige wettelijke regeling hiertoe verplicht.

ARTIKEL 16: CONVERSIE

 • Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling van rechtswege automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het niet toepasselijk beding. Partijen hebben het recht om over deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden.
 • In dat geval houden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.